دوشنبه 11 اسفند 1399  
1396/11/1 یکشنبه


1392/11/7 دوشنبه

آمار و پژوهش

داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است و برنامه ریزی، اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می رود.
امروزه دانایی بشر منوط به داده ها و اطلاعاتی است که ماهیت سمت و سوی حرکت بشر را در جهان فراروی ما که همانا عصر اطلاعات گفته می شود، به طور کامل تغییر می¬دهند. اصلاً بدون کوچکترین تردیدی می¬توان اذعان کرد در دنیای امروزی یکی از شاخص¬های ارزیابی توسعه کشورها داشتن نظام و فرآیند کمی و کیفی فعالیت های آماری است.
سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به سطح دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته های ما یا با منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش هایی که خود انجام می دهیم، به دست می آید.
پژوهش، کوششی است برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن برای حل مشکلات موجود در عرصه های زندگی.
همچنین پژوهش، فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع، پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. در واقع پژوهش، یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید. اگر پژوهشی نشود، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم نیز برخوردار نخواهد بود.

شرح وظایف کارشناس آمار و پژوهش:
• بررسی و شناسایی نیاز های آماری
• تهیه و ارائه گزارش های آماری تخصصی به صورت ادواری و ارائه به کارشناسان و مسئولان ذیربط
• تهیه و انتشار گزارش های آماری با موضوعات خاص جهت تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه های مختلف
• بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش
• انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی
• نیازسنجی آموزشی
• انجام امور مربوط به آموزش کارکنان
• اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی
• اطلاع رسانی در خصوص سامانه پژوهش نهاد و اولویت طرح های پژوهشی
• پیگیری امور مربوط به حوزه پژوهش و آموزش نهاد
• برگزاری جلسات کارگروه پژوهشی در فواصل منظم
1392/10/22 یکشنبه