دوشنبه 11 اسفند 1399  
1392/11/2 چهارشنبه" فعاليتها و وظايف حوزه امور مالي"
   پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل استان
     وصول و تأمين اعتبارات جاري ، عمراني ، مطالبات و درآمدهاي اختصاصي از واحدهاي مربوطه
     ثبت و تطبيق اسناد مالي انجمنهاي شهرستان با قوانين و مقررات نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
     پرداخت هزينه در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
     تنظيم اسناد و دفاتر حساب وبطور كلي مصرف اعتبارات و ارائه آن به مراجع و مقامات ذيصلاح در صورت لزوم
     نظارت بر حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي
     تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات
1392/10/22 یکشنبه