دوشنبه 11 اسفند 1399  
1394/7/6 دوشنبه
1392/11/2 چهارشنبه


وظايف كلي امور اداري و كارگزيني نهاد كتابخانه هاي عمومي به شرح ذيل است:
Ø     نظارت و كنترل حسن اجراي وظايف مربوط به بخشهاي تابعه و پرسنل مربوطه و هماهنگي بين واحدهاي تابعه
Ø     برقراري نظام ارزشيابي به منظور شناسايي و تشويق نيروي خلاق و كارآفرين
Ø     بررسي و جمع‌بندي گزارش امور محوله و ارائه به مدير كل
Ø     نظارت و كنترل حسن اجراي قرارداد هاي آموزشي مربوط به اساتيد و هماهنگي بين آنان و پرسنل اداره كل
Ø     امور نشر و چاپ و تكثير
Ø     ارسال مراسلات و پيك

 " وظايف امور اداري"
بخشنامه‌ها:
Ø     ايجاد نظام اطلاع‌رساني بخشنامه‌ها و پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح آن
Ø     تهيه و صدور بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي موردنياز
حضور و غياب:
Ø     تأمين نيازهاي مأموريتي پرسنل اضافه كار و غيبت
Ø     تهيه ليست موردنياز جهت اضافه كار و غيبت مرخصي‌ها و مأموريت
Ø     ايجاد نظام ثبت و كنترل حضور و غياب و اضافه كار
Ø     ايجاد نظام مربوط به مرخصي‌ها و كنترل و نظارت بر چگونگي اجراي آن
Ø     تهيه گزارشات موردنياز از غيبت‌ها، اضافه كار، مرخصي و... جهت مسئولين
بيمه:
Ø     انجام كليه موارد مربوط به بيمه پرسنلي و ساير بيمه‌هاي مربوط به اداره كل و پرسنل
 
" وظايف امور كارگزيني و پرسنلي "
قوانين:
Ø     جمع‌آوري قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز در رابطه با قوانين استخدامي، قانون كار و مقررات بيمه
استخدام:
Ø     انجام كليه امور مربوط به استخدام و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
Ø     آگهي استخدام و فراخوان و دعوت به همكاري
Ø     تهيه فرمهاي موردنياز تقاضاي كار
Ø     دعوت و برگزاري مصاحبه‌هاي استخدامي موردنياز
Ø     تهيه و تشكيل پرونده‌هاي مدارك موردنياز
Ø     اطلاع‌رساني و آشنا ساختن پرسنل با قوانين و مقررات اداري و اجرايي
Ø     تهيه قراردادهاي موردنياز
Ø     احكام
Ø     انجام كليه امور مربوط به همكاران و و پرسنل
Ø     صدور كليه احكام پرسنلي و كارگزيني موردنياز (استخدام، ترفيع، ترميم حقوق و مأموريت و...)
ارزشيابي
Ø     برقراري نظام ارزشيابي و استفاده از آن در صدور احكام
 
" وظايف امور رفاهي و تعاون "
Ø     برنامه ريزي جهت استفاده همكاران از صندوق پس انداز كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور.
 
" وظايف امور اداري (دبيرخانه)"
Ø     دريافت و ثبت نامه‌هاي وارده
Ø     دريافت و ثبت نامه‌هاي صادره
Ø     آماده‌سازي و بازيابي
Ø     اطلاع‌رساني و پيگيري
1392/10/22 یکشنبه