1396/1/31 پنجشنبه
آدرس اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی: بیرجند، سجاد شهر، بلوار غدیر، نبش غدیر1، جنب کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور
شماره تلفن ها: 32410072 - 32410073
شماره تلفن مستقیم روابط عمومی: 32410074
ایمیل روابط عمومی: p.r@birjandpl.ir